GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019/2020

Lp

Godzina          

Poniedziałek              

Wtorek               

Środa               

Czwartek                

Piątek             

0.     

 

6.45-7.15

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

p.C.Dudzińska

1.

7.15-8.15

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

p.T.Zalewski

p.C.Dudzińska

 

2.

 

8.15-9.15

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.T.Zalewski

  

p.C.Dudzińska

3.

 

9.15-10.00

    __________

    __________

   ____________

 

__________

_________

4.

 

10.00-11.00

    __________

   ___________

 

   ____________

 

__________

_________

5.

 

11.00-12.00

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

 

6.

 

12.00-13.00

p.C.Dudzińska

p.H.Chałupczyńska

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

 

p.C.Dudzińska

p.T.Zalewski

p.T.Zalewski

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

7.

 

13.00-14.00

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

 

8.

 

14.00-14.35 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.H.Chałupczyńska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

9.

 

14.35-15.00

15.00-16.00

p.C.Dudzińska

p.T.Zalewski

 

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

 

p.H.Chałupczyńska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

 Świetlica w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie czynna jest w godzinach 6.45-16.00.

 

        W roku szkolnym 2018/2019 z oferty opieki świetlicy korzystają .uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej oraz klas III oddziałów gimnazjalnych. Dzieci zapisywane są na świetlicę na podstawie oświadczeń wypełnianych przez rodziców.
Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Są to głównie zajęcia integrujące grupę, rozwijające zdolności plastyczne, a także zajęcia ruchowe i muzyczne. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z gier planszowych, przyrządów sportowych (skakanki, hula hop, piłki), konstruować przy pomocy klocków kreatywnych, oglądać bajki i filmy przygodowe oraz przyrodnicze na DVD, odrabiać lekcje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, wypoczywać na pufach. Podczas pogodnych dni dzieci wychodzą na plac zabaw i boisko sportowe. W ramach współpracy z biblioteką szkolną uczestniczymy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" -na zajęciach czytane są książki dla dzieci oraz uczniowie przebywający na świetlicy, mogą korzystać z biblioteczki świetlicowej.

Opiekunowie w świetlicy szkolnej: p.Celina Dudzińska, p.Monika Wolińska, p.Grażyna Gołębiewska, p.Arleta Dobrzeniecka, p.Tomasz Zalewski


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (SP)

      Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem, czekających na zajęcia lub po zajęciach. Na świetlicę mogą zostać zapisani uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej.
Zapisy na świetlicę odbywają się do 15 września, na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców (zał.1.)

W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
Uczeń może zostać ze świetlicy wypisany na pisemny wniosek rodzica.
Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wychowawczych nie większych niż 25 osób.
Godziny otwarcia świetlicy określa dyrektor szkoły.

 Uczeń zapisany na świetlicę ma prawo:

1. Odrabiać lekcje.
2. Korzystać z gier i sprzętu sportowego znajdujących się na świetlicy (według ustalonych zasad).
3. Korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
4. Brać udział w pieszych wyjściach organizowanych przez wychowawców świetlicy.
5. Korzystać z telewizora i DVD znajdującego się na świetlicy.
6. Podczas odrabiania lekcji korzystać z pomocy nauczyciela oraz pomocy koleżeńskiej.

 Uczeń zapisany na świetlicę ma obowiązek:

1. Przebywać na świetlicy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
2. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych przebywać na świetlicy do czasu wyjścia do autobusu lub odejścia z rodzicem bądź opiekunem (według pisemnego oświadczenia rodziców).
3. Nie wychodzić z sali świetlicy bez zezwolenia wychowawcy świetlicy.
4. Szanować sprzęt świetlicy.
5. Sprzątać i układać gry, z których korzysta.
6. Dbać o czystość pomieszczenia.
7. Podporządkować się zarządzeniom dyżurującego wychowawcy.
8. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w sali świetlicy, holu lub na boisku szkolnym.