REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem, czekających na zajęcia lub po zajęciach. Na świetlicę mogą zostać zapisani uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej.
Zapisy na świetlicę odbywają się do 15 września, na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców (zał.1.)

W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
Uczeń może zostać ze świetlicy wypisany na pisemny wniosek rodzica.
Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach wychowawczych nie większych niż 25 osób.
Godziny otwarcia świetlicy określa dyrektor szkoły.

 Uczeń zapisany na świetlicę ma prawo:

1. Odrabiać lekcje.
2. Korzystać z gier i sprzętu sportowego znajdujących się na świetlicy (według ustalonych zasad).
3. Korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
4. Brać udział w pieszych wyjściach organizowanych przez wychowawców świetlicy.
5. Korzystać z telewizora i DVD znajdującego się na świetlicy.
6. Podczas odrabiania lekcji korzystać z pomocy nauczyciela oraz pomocy koleżeńskiej.

 Uczeń zapisany na świetlicę ma obowiązek:

1. Przebywać na świetlicy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
2. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych przebywać na świetlicy do czasu wyjścia do autobusu lub odejścia z rodzicem bądź opiekunem (według pisemnego oświadczenia rodziców).
3. Nie wychodzić z sali świetlicy bez zezwolenia wychowawcy świetlicy.
4. Szanować sprzęt świetlicy.
5. Sprzątać i układać gry, z których korzysta.
6. Dbać o czystość pomieszczenia.
7. Podporządkować się zarządzeniom dyżurującego wychowawcy.
8. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w sali świetlicy, holu lub na boisku szkolnym.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019/2020

Lp Godzina           Poniedziałek               Wtorek                Środa                Czwartek                 Piątek             

0.     

 

6.45-7.15

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska p.C.Dudzińska p.M.Wolińska p.C.Dudzińska
1. 7.15-8.15

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

p.T.Zalewski

p.C.Dudzińska

 

2.

 

8.15-9.15

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.T.Zalewski

 

p.C.Dudzińska

3.

 

9.15-10.00     __________     __________

   ____________

 

__________ _________

4.

 

10.00-11.00     __________

   ___________

 

   ____________

 

__________ _________

5.

 

11.00-12.00

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

 

6.

 

12.00-13.00

p.C.Dudzińska

p.H.Chałupczyńska

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

 

p.C.Dudzińska

p.T.Zalewski

p.T.Zalewski

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

7.

 

13.00-14.00

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

 

8.

 

14.00-14.35

p.C.Dudzińska

 

p.C.Dudzińska

 

p.H.Chałupczyńska

 

p.C.Dudzińska p.C.Dudzińska

9.

 

14.35-15.00

15.00-16.00

p.C.Dudzińska

p.T.Zalewski

 

p.C.Dudzińska

p.M.Wolińska

 

p.H.Chałupczyńska

 

p.C.Dudzińska

p.C.Dudzińska

 


 

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie czynna jest w godzinach 6.45-16.00.

 

W roku szkolnym 2018/2019 z oferty opieki świetlicy korzystają .uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej oraz klas III oddziałów gimnazjalnych. Dzieci zapisywane są na świetlicę na podstawie oświadczeń wypełnianych przez rodziców.
Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Są to głównie zajęcia integrujące grupę, rozwijające zdolności plastyczne, a także zajęcia ruchowe i muzyczne. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z gier planszowych, przyrządów sportowych (skakanki, hula hop, piłki), konstruować przy pomocy klocków kreatywnych, oglądać bajki i filmy przygodowe oraz przyrodnicze na DVD, odrabiać lekcje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, wypoczywać na pufach. Podczas pogodnych dni dzieci wychodzą na plac zabaw i boisko sportowe. W ramach współpracy z biblioteką szkolną uczestniczymy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” -na zajęciach czytane są książki dla dzieci oraz uczniowie przebywający na świetlicy, mogą korzystać z biblioteczki świetlicowej.

Opiekunowie w świetlicy szkolnej: p.Celina Dudzińska, p.Monika Wolińska, p.Grażyna Gołębiewska, p.Arleta Dobrzeniecka, p.Tomasz Zalewski