Inspektor ochrony danych osobowych

Małgorzata Popławska

iod@radzanowo.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie

(adres: 09-451 Radzanowo, ul. Szkolna 16), z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr: 24 265 46 52, lub drogą mailową

na adres: spradzanowo@op.pl

2)     Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się

za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@radzanowo.pl.

3)     Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane w związku z realizacją ustawowych obowiązków administratora w zakresie organizacji procesu edukacyjnego i działalności opiekuńczo – wychowawczej.

4)     Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie przesłanki:

·         art. 6 ust 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO) – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148) oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017, poz. 1646 ze zm.),

·         art. 9 ust. 2 lit. „g” RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą tj.: w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. tj. Prawo Oświatowe,

·         art. 6 ust. 1 lit. „e” – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (monitoring wizyjny),

·         art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. wizerunek).

5)     Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być przekazywane następujących odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj.:

·       podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

·       System Informacji Oświatowej,

·       dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

·       firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych.

6)     Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.:

·         w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa w celach oświatowych i dydaktycznych dane będą przetwarzane przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe lub innych aktów prawnych nakazują nam przechowywać dokumentację. Takie dane mogą być również archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych przez okres w niej wskazany,

·         w przypadku danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego przez okres 3 miesięcy od momentu zarejestrowania przez system monitoringu wizyjnego,

·         w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody tj. do czasu jej wycofania lub upłynięcia okresu wymienionego w treści klauzuli zgody.

7)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8)     Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 (kod pocztowy: 00-193 Warszawa), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

9)  Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne na podstawie wcześniej wyrażonej przez Państwa zgody.