W dniu 21.09.2021 w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Radzanowie w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zostały zrealizowane zajęcia „Noe”. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkoły przeprowadzili specjaliści z Ośrodka Profilaktyki Terapii uzależnień w Płocku. Głównym celem programu było ograniczenie zjawiska uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Cele główny osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych związanych z:

• Zapoznaniem uczniów z przyczynami uzależnień, ich rodzajami oraz moralnymi i prawnymi konsekwencjami.
• Przedstawieniem młodzieży faktów związanych z alkoholem, narkotykami, uświadomieniem zagrożeń wynikających z ich zażywania.
• Zapobieganiem i zmniejszanie szkód, które aktualnie występują w życiu młodych ludzi w związku z zażywaniem narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (uzależnienia, agresja).
Program został zrealizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzanowie.